31-10-2012 : கே. எ ம் .சி . எ ச் அஸ்பத்திரியில் பக்கவாதத்திற்கு நவீன சிகிச்சை – Dr.Vijayan