30-11-2012 : கே . எம் .சி .எச் – ல் பெண்களை அதிகமாக தாக்கும் மூட்டுதேய்மானத்திற்கு நவீன சிகிச்சை – Dr.Thennavan Dinakaran