30-08-2013 : பெண்களுக்கு தானாக சிறுநீர் வெளியேறும் பிரச்சனைக்கு தீர்வு – Dr. Gowrilakshmi