29-10-2013 : பக்கவாதத தால் பாதிகப்பட்ட அன்னூர் நோயாளிக்கு அதிநவீன முறையில் சிகிச்சை – Dr.Vijayan