28-08-2012 : பிறவியில் முதுகில் கொழுப்பு கட்டிய ? உடனடி அறுவை சிகிச்சை அவசியம் – Dr.Ganesan