28-04-2012 : கே. எ ம் .சி எ ச் . மருத்துவமனையில் இருதயவியில் அறுவை சிகிச்சையில் சாதனை – Dr.Nanda Kumar