27-04-2012 : கோவை மெடிக்கல் சென்டரில் முதுகு வலிக்கு நவீன சிகிச்சை – Dr. Sreedharan Namboothiri