26-04-2013 : பரிசோதனையும், தீவிர கண்காணிப்பும் டெங்கு காய்ச்சலை குணமாக்கும் – Dr.Limmala Jivan Chandra