26-02-2016 ; வாய், தொண்டையில் வலி, கழுத்து வீக்கம், அது புற்றுநோய் அறிகுறியாக இருக்கலாம் – Dr.Dhiwakar