25-10-2013 : மாற்று ரத்தவகை சிறுநீரகம் பொருத்தும் நவீன சிகிச்சையில் கெ.எம்.சி.எச். முன்நிலை – Dr.Vivek Pathak