25-09-2015 : இதய பலவீனத்தை துவக்க நிலையில் கண்டறிந்து, சிகிச்சை அளித்தால் தீர்வு – Dr Lawrance Jesuraj