24-04-2016 – கல்லீரல் பரிசோதனை மருத்துவ முகாம் வரும் 30ம் தேதி வனர நடக்கிறது – Dr. Arulraj Ramakrishnan