22-06-2012 : கோவை மெடிக்கல் சென்டர்யில் சக்கரை நோய்க்கு சிறப்பு சிகிச்சை – Dr. Sivagnanam