22-04-2016 – விபத்தில் துண்டான கை, கால்களை 8 மணி நேரத்திற்குள் பொருத்த வேண்டும் – Dr. Subhash Kale