20-12-2013 : ஒற்றை தலைவலிக்கு நிரந்தர தீர்வு உண்டு – Dr.A.Senthilkumar