20-04-2012 : அதிக அளவு தண்ணீர் குடித்தால் சிறுனிரக கற்கள் வராமல் தடுக்கலாம் – Dr.Kuppurajan