19-10-2012 : கே. எ ம் .சி . எ ச் – இல் முழு உடல் பரிசோதனை சிறப்பு அம்சங்கள் – Dr.Joseph