18-05-2012 : குழந்தைகளுக்கு ஆட் டிசம் பாதிப்பு டாக்டர் ஆலோசனை அவசியம் – Dr.Paranthaman Sethupathi