17-04-2014 – கல்லீரல் பாதிப்பை துவக்க நிலையிலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை மூலம் குணப்படுத்தலாம் – Dr. Vivekanandan