17-01-2015 : கோவையில் ஒரு மாதத்திற்குள் மாற்று கல…