14-11-2014 : இன்சுலின் ஊசி போடுவது எப்படி? கெ.எம்.சி.ஹெச். டாக்டர் சிவஞானம் விளக்கம் – Dr.Sivagnanam