13-07-2012 : கே. எ ம் .சி எ ச் மருத்துவமனையில் பார்க்கின் சன்ஸ்,உடலியக்க சீர்குலைவு நோய்களுக்கு நவீன சிறப்பு சிகிச்சை – Dr.Shyam Babu