13-02-2013 : மூளை அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் ஸ்டீரியோடேடிக் நியூரோ சர்ஜரி – Dr.Parthiban