11-10-2013 : கல்லீரல் மாற்று அறுவைசிகிச்சைக்கு கெ.எம்.சி.எச். மருத்துவமனைக்கு அங்கீகாரம் – Dr.Magnus Jayaraj Mansard