11-10-2012 : வீல்செரில் முடங்கி கிடந்தவர் 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடந்தார் – Dr.Arul Selvan