11-05-2012 : உணவில் அயொடின் கலந்த உப்பு சேர்த்தல் த்ய்ரொஇட் கட்டி வாரது – Dr.Raj kumar