10-05-2013 : மாரடைப்புக்கான அறிகுறி பரிசோதனை செய்தால் பலனுண்டு – Dr.Balasundram