10-04-2016 – குழந்தைகளின் இருதையத்தில் ஏற்படும் துளைகளை துவககத்திலேயே கண்டுபிடித்து சரி செய்யலாம் – Dr. Minoti Subhash Kale