08-11-2013 : இருதய நோய்க்கு நவீன முறை ஆபரேஷன் கெ.எம்.சி.எச் மருத்துவமனையில் அறிமுகம் – Dr.Prashant Vaijyanath