06-12-2013 : டயாலிஸிஸ் நிலைக்கு போகுமுன் செய்துகொள்ளும் சிருநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஆயுளை நீட்டிக்கும் – Mangala Kumar V