06-11-2015 : விபத்தில் பல உறுப்புகள் சேதம் அடைந்த…