06-06-2015 : ஈறு நோய்களுக்கு விடை கொடுப்போம் பல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்போம் – Ramani Kumar