06-03-2016 ; தண்டுவட அறுவை சிகிச்சை பாதுகாப்பானது கே.எம்.சி.எச்., வெற்றிகரமாக செய்து வருகிறது – Dr.J.K.B.C Parthiban