05-10-2012 : ப்ய்பாஸ் அறுவை சிகிச்சை கே. எ ம் .சி . எ ச் – இல் மூலம் நிரந்தர தீர்வு – Dr. Buvaneswaran