04-05-2015 : கோடை சூரிய ஒளியில் இருந்து தோலை பாது…