04-05-2012 : கே. எ ம் .சி எ ச் . மருத்துவமனையில் மூட்டு வலிக்கு நவீன சிகிச்சை – Dr.Thirumalaisamy