03-05-2013 : கே . எம் .சி .எச் – ல் உலகத்தரம் வாய்ந்த ஸ்டீரியோடேடிக் ரேடியோ தெரபி – Dr.Madhu Sairam