02-10-2015 : உடல் எடை குறைக்க லேப்ராஸ்கோபி அறுவை …