02-05-2012 : இருதய துடிப்பை நிறுத்தாமல் பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை கோவை கே. எ ம் .சி எ ச் மருத்துவமனை சாதனை – Dr.Nanda Kumar