01-06-2012 : கோவை மெடிக்கல் சென்டர்யில் ஆஸ்துமாவுக்கு சிறப்பு சிகிச்சை – Dr.Pattabhiraman