வெரிகோஸ் வெய்ன் சிறப்பு முகாம் – ஜூன் 5 முதல் 29 வரை