அதிக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருந்தால் டி பி நோய் பக்கத்தில் வராது